Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Celem hodowli lasu jest gospodarowanie ekosystemami, zachowanie i wzbogacenie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych z respektowaniem warunków i procesów naturalnych.

Czyni się to poprzez:
 • stopniowe osiąganie stanów równowagi dynamicznej w ekosystemach leśnych, a w szczególności zgodności biocenozy leśnej z warunkami biotopów,
 • zapewnienie produkcji drewna i innych użytków na zasadach reprodukcji rozszerzonej, kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz przyjaznych powiązań gospodarki leśnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym na zasadzie sprężeń zwrotnych. 
Cel, jakim jest otrzymanie jak najlepszych kolejnych pokoleń lasu, osiąga się poprzez staranne, selekcyjne działania na kolejnych etapach prac hodowlanych:
 • nasiennictwo,
 • szkółkarstwo,
 • odnowienia i zalesienia,
 • pielęgnacja upraw,
 • pielęgnacja młodników,
 • pielęgnacja drzewostanów.
 
Rozmiar leśnych zadań hodowlanych w 10-leciu:
 • odnowienie i zalesienie pow. otwartych (na pow. 1189,55 ha),
 • odnowienie pod osłoną drzewostanów (na pow. 999,26 ha),
 • poprawki i uzupełnienie (na pow. 476,41 ha),
 • pielęgnowanie gleby (na pow. 3072,30 ha),
 • czyszczenie wczesne (na pow. 2209,22 ha),
 • czyszczenie późne (na pow. 2202,01 ha),
 • wprowadzanie drugiego piętra (na pow. 456,93 ha),
 • melioracje agrotechniczne (na pow. 2469,77 ha),
 • wprowadzanie podszytów (na pow. 5,40 ha).

Pobierz Zasady Hodowli Lasu.