Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe dzięki możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką masową i wypoczynkiem lub z racji pełnionej funkcji korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa Świebodzin znajdują się fragmenty trzech takich obszarów, ustanowionych Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 28.02.2005 r. Nr 9, poz. 172):
  • „Rynna Paklicy i Ołoboku" o powierzchni 20533 ha, w którym celem ochrony jest zachowanie korytarza ekologicznego oraz leśno-polno-jeziornej mozaiki krajobrazowej. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się 67,7% ogólnej powierzchni obszaru; na gruntach nadleśnictwa obszar zajmuje pow. 6613,60 ha;
  • „Puszcza nad Pliszką" o powierzchni 32244 ha. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się 7,4% ogólnej powierzchni obszaru; na gruntach nadleśnictwa obszar zajmuje pow. 263,57 ha;
  • „Rynny Obrzycko-Obrzańskie" o łącznej powierzchni 23375 ha zajmuje na gruntach nadleśnictwa obszar o pow. 470,71 ha (5% pow. ogólnej). Celem jego ustanowienia jest ochrona i zachowanie korytarzy ekologicznych rynien terenowych systemu Obry i Obrzycy. 
 
Na terenie obszarów chronionego krajobrazu obowiązują zakazy:
  1. zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk;
  2. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych;
  4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej;
  5. likwidowania i zasypywania zbiorników, przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
  6. lokalizowania obiektów budowlanych i instalowania nowych urządzeń i inwestycji szkodliwych dla środowiska lub trwale narzucających walory krajobrazowe.