Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Świebodzin na lata 2008-2017 został opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wlkp. na podstawie Umowy Nr ZL-2710-23/06 z dnia 28.11.2006 r., zawartej pomiędzy wykonawcą, a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
  1. Prace glebowo-siedliskowe zostały wykonane przez BULiGL O/Poznań wg stanu na 1.01.1998 r. Na część gruntów, o które powiększono Nadleśnictwo po 1997 r., opracowanie glebowo-siedliskowe wykonała Stacja Gleboznawstwa i Nawożenia Lasu przy Nadleśnictwie Zielona Góra.
  2. Prace geodezyjne.
    Administracja Nadleśnictwa Świebodzin przekazała wykonawcy planu u. l. rejestr gruntów Nadleśnictwa, zgodny z ewidencją powszechną; kategorie gruntów i klasyfikację użytków rolnych przyjęto wg stanu na 1.01.2008 r.
  3. Zasięg, powierzchnię i kategorie lasów ochronnych opracowano zgodnie z Zarządzeniem Nr 132 MOŚZNiL z dnia 9 maja 1995 r.
  4. Prace urządzeniowe.
Prace terenowe. Taksacja została wykonana w roku 2007. W jej ramach ustalono granice wyłączeń taksacyjnych, określono elementy taksacyjne, osobliwości przyrodnicze, hodowlany cel gospodarowania (GTD), czas osiągania celu gospodarowania (wieki rębności) i sformułowano wskazania gospodarcze dla poszczególnych wyłączeń. Po zakończeniu taksacji w każdym leśnictwie uzgodniono opisy taksacyjne, przebieg granic i wskazania gospodarcze dla każdego wydzielenia. Odbiór terenowych prac urządzeniowych nastąpił w dniach 10-11.04.2008 r. Komisja odbioru robót przyjęła prace bez zastrzeżeń.
Inwentaryzację zasobów drzewnych i kontrolę powierzchni próbnych przeprowadzono statystyczną metodą reprezentacyjną z zastosowaniem warstw gatunkowo-wiekowych oraz zasady wyrównania miąższości oszacowanej w drzewostanach przez taksatorów do miąższości obliczonej na podstawie pomiarów na powierzchniach próbnych losowych-kołowych. 
Prace kameralne. Mapy gospodarcze i przeglądowe oraz inne mapy sporządzono na bazie leśnej mapy numerycznej. Grunty Nadleśnictwa podzielono na 64 arkusze map gospodarczych (23-Obręb Łagów, 19-Obręb Ołobok, 22-Obręb Świebodzin).
Po przetworzeniu danych inwentaryzacyjnych otrzymano opisy taksacyjne i wszelkie zestawienia potrzebne do opracowania planu urządzania lasu. Do sporządzenia planu wykorzystano również dane zebrane w Nadleśnictwie, starostwach i innych urzędach oraz w instytucjach zajmujących się problematyką leśnictwa oraz ochroną przyrody.