Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Świebodzin składają się z 318 kompleksów leśnych. Trzy największe kompleksy zajmują łączną powierzchnię 13 180,16 ha (56% pow. Nadleśnictwa). W skład Nadleśnictwa wchodzi 5 większych kompleksów leśnych, powyżej 500 ha, o łącznej powierzchni 5507,43 ha, co stanowi 23% administrowanego obszaru. Niewielkie kompleksy (o pow. 20-500 ha) zajmują łącznie 4142,34 ha, stanowiąc 18% powierzchni Nadleśnictwa. Pozostałe kompleksy, stanowiące 3% powierzchni, tworzą głównie małe (kilkudziesięcioarowe lub kilkuhektarowe) obszary leśne, znajdujące się w niewielkiej odległości od kompleksów większych.

Lesistość zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Świebodzin wynosi ponad 42%. Jego Pozostałą powierzchnię stanowią głównie użytki rolne oraz – w mniejszym stopniu – grunty zabudowane i zurbanizowane, nieużytki, grunty pod wodami i tereny różne.

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest tutaj sosna, tworząca ponad 84% powierzchni drzewostanów. Większe znaczenie gospodarcze ma także buk, brzoza, olsza oraz dąb bezszypułkowy. Udział innych gatunków jest mały i nie przekracza 2% powierzchni.

 
 
 
 
Razem udział gatunków iglastych stanowi 85,9%, a gatunków liściastych 14,1% powierzchni obszarów leśnych Nadleśnictwa.