Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Świebodzin składają się z 318 kompleksów leśnych. Trzy największe kompleksy zajmują łączną powierzchnię 13 180,16 ha (56% pow. Nadleśnictwa). W skład Nadleśnictwa wchodzi 5 większych kompleksów leśnych, powyżej 500 ha, o łącznej powierzchni 5507,43 ha, co stanowi 23% administrowanego obszaru. Niewielkie kompleksy (o pow. 20-500 ha) zajmują łącznie 4142,34 ha, stanowiąc 18% powierzchni Nadleśnictwa. Pozostałe kompleksy, stanowiące 3% powierzchni, tworzą głównie małe (kilkudziesięcioarowe lub kilkuhektarowe) obszary leśne, znajdujące się w niewielkiej odległości od kompleksów większych.

 
 

Lasy Nadleśnictwa Świebodzin składają się z 199 kompleksów leśnych. Dwa największe kompleksy zajmują łączną powierzchnię 12 356,16 ha (51% pow. Nadleśnictwa). W skład Nadleśnictwa wchodzi 5 większych kompleksów leśnych, powyżej 500 ha, o łącznej powierzchni 7698,28 ha, co stanowi 32% administrowanego obszaru. Niewielkie kompleksy (o pow. 20-500 ha) zajmują łącznie 3228,61 ha, stanowiąc 13% powierzchni Nadleśnictwa. Pozostałe kompleksy, stanowiące 4% powierzchni, tworzą głównie małe (kilkudziesięcioarowe lub kilkuhektarowe) obszary leśne, znajdujące się w niewielkiej odległości od kompleksów większych.

Lesistość zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Świebodzin wynosi ponad 42%. Jego Pozostałą powierzchnię stanowią głównie użytki rolne oraz – w mniejszym stopniu – grunty zabudowane i zurbanizowane, nieużytki, grunty pod wodami i tereny różne.

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest tutaj sosna, tworząca ponad 84% powierzchni drzewostanów. Większe znaczenie gospodarcze ma także buk, brzoza, olsza oraz dąb bezszypułkowy. Udział innych gatunków jest mały i nie przekracza 2% powierzchni.

 
 
 
 

Razem udział gatunków iglastych stanowi 85,20%, a gatunków liściastych 14,80% powierzchni obszarów leśnych Nadleśnictwa.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Szacowanie szkód łowieckich

Szacowanie szkód łowieckich

Od dnia 01 kwietnia 2018r. zgodnie z art. 1. Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2018 r., poz. 651), wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

W związku z powyższym Nadleśnictwo Świebodzin informuje, że od dnia 1 kwietnia, podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków (w formie pisemnej) o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania jest organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz), właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.